Upplysningar, vanliga frågor och svar 2023

Förutom de anvisningar som finns på ansökningsblanketten, ska nedanstående iakttagas.

Det är av största vikt att du följer anvisningarna.
Endast en sökande per ansökningsblankett, som från och med den 1 april hämtas från länken under avsnittet Ensamstående ålderspensionärerOBSERVERA ATT DENNA LÄNK ÄVEN LEDER FRAM TILL DIGITALT ANSÖKNINGSFÖRFARANDE.
De bilagor som bifogas ska avse dina nuvarande förhållanden. Inaktuella upplysningar saknar värde för stiftelsen och kommer inte att beaktas.
Stiftelsen skickar inte automatiskt ut ansökningsblankett till personer som erhållit bidrag tidigare år.

Ansökningstid

Ansökningstiden för 2023 löper från och med 2023-04-01 till och med 2023-05-17.
Ansökan ska vara stiftelsen till handa senast den 17 maj 2023.

Vad menas med att jag är ekonomiskt behövande?

Vid bedömning av sökandes ekonomiska behov utgår stiftelsen från Skatteverkets ställningstagande 2015-01-21 (Dnr 131 692718-14/111), Behövande i ekonomisk mening.

Detta innebär i praktiken:
För sökande med ensamhushåll får fastställd förvärvsinkomst (arbetsinkomst och pension) 2022 inte överstiga 193 200 kronor (4 prisbasbelopp). Samtidigt får kapitaltillgångar 2022 (t.ex. kontanter, bankmedel, aktier, fonder och andra värdepapper samt värdet av egen fastighet eller bostadsrätt) efter avdrag för skuld inte överstiga 48 300 kronor (ett prisbasbelopp).
Sökande med inkomst eller tillgångar som överstiger Skatteverkets norm, kan inte påräkna bidrag från stiftelsen.

Läkarintyg

Bifoga inte läkarintyg, apotekskvitton eller medicinlistor.

Omprövning

Stiftelsens beslut om tilldelning av bidrag eller avslag på ansökan kan inte omprövas.

Du som hjälper en sökande

* Följ anvisningarna
* Bifoga efterfrågade handlingar.

Bilagor

1. Kopia av samtliga sidor av deklarationsblanketten 2023 avseende 2022 års inkomst ska bifogas, inklusive specifikation och preliminär skatteuträkning.

2. Kopia av senaste månadsutbetalning avseende lön, pension eller bidrag.  Obs att även utländsk pension skall redovisas.

3. Aktuell hyres/avgiftsavi eller hyres/avgiftsräkning.

4. Kopia av årsbesked från bank eller annat penninginstitut per den 31december 2022, innefattande både tillgångar och skulder.

5. I förekommande fall bevis om godmanskap eller förvaltaruppdrag.

Obligatoriska uppgifter

Efterfrågade uppgifter på blanketten ska fyllas i av den sökande!  Alla sammanräkningar ska göras av den sökande! Uppgifterna ska avse förhållandena för den sökande vid senaste årsskifte.

1. Banktillgodohavanden, aktier, obligationer, fondandelar eller andra värden som kan omsättas till kontanta medel. Detta styrker du med kopia av årsbesked från bank eller annat penninginstitut.

2. Dina skulder styrker du genom kopia av ränte-/amorteringsfaktura eller årsbesked från bank eller annat låneinstitut, varvid det är väsentligt att din kvarstående skuld tydligt framgår.

3. Bostadsrätt till uppskattat marknadsvärde.

 4. Du som bor i egen fastighet ska ange fastighetens taxeringsvärde. Detta framgår av deklarationsblankettens underlag för fastighetsavgift.

Utbetalning

Clearingnummer och kontonummer: Se kontobesked från din bank! Skriv inte av det som står på ditt pensionsbesked. Sparbanker har 5 siffror i sitt clearingnummer. Är dessa uppgifter inte rätt, kommer pengarna inte fram!

Skickar du in din ansökan med post, gäller dessutom följande:

Porto

Se till att din ansökan är tillräckligt frankerad.

Försäkran och underskrifT

Den som ansöker om bidrag från stiftelsen ska egenhändigt underteckna ansökan på sista sidan. Har den sökande fått god man förordnad, ska både den sökande och god man underteckna ansökan. Har den sökande förvaltare förordnad, räcker det med förvaltarens underskrift.

Är den sökande inte omyndig, men så sjuk eller funktionshindrad att han/hon inte kan underteckna ansökan, ska den som varit behjälplig med upprättande av ansökan underteckna med sitt namn, samt ange sin adress och sitt förhållande till den sökande, samt ange att den sökande är oförmögen att underteckna och skälet till detta.